Wetgeving watersport en clubs

Regels van toepassing op de Belgische Waterwegen

Op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk:
K.B. van 15.10.1935 - Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.
Op de binnenwateren van het Koninkrijk:
K.B. van 24.09.2006 - Algemeen Politie Reglement voor de scheepvaart op de binnenwateren.
Op de Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden:
K.B. van 04.08.1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust
Op het kanaal Gent-Terneuzen:
K.B. van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen
Op de beneden-Zeeschelde:
K.B. van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde
K.B. van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde
Op het kanaal Brussel-Schelde:
K.B. van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel
Op de gemeenschappelijke Maas:
Overeenkomst van 6 januari 1993 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas
Op andere scheepvaartwegen:
Koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen
Overige wetgeving mogelijks van toepassing:
Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee 

 

4 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende scheepvaartveiligheid

 

Koninklijk Besluit van 15.03.1966 betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen.

28 MAART 2001. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen
28 MAART 2001. - Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen

 

31 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, wat het windsurfen betreft

 

27.12.2004: Programmawet inzake diesel voor pleziervaartuigen
Extra verzamelde informatie

 

 
23 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen en van essentiële eisen in verband met de geluids- en uitlaatemissies voor pleziervaartuigen

 
24 MEI 2006. - Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden.
 


22 JUNI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten

Website Kitesafe
 


4-9-2014 : Nieuwe STCW certificaten voor commerciële pleziervaart.
Dhr. Marc Broucke, adviseur-generaal bij FOD Mobiliteit, deelt ons mede dat er op 4 september 2014 een nieuw besluit verschenen is "Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement".
In dit besluit worden 2 nieuwe STCW certificaten voor commerciële pleziervaart ingevoerd:

Voorschrift VII/14: Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor officieren belast met de brugwacht op commerciële pleziervaartuigen met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 die worden gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust:
1. Iedere officier belast met de brugwacht op een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust is in het bezit van een passend vaarbevoegdheidsbewijs.
2. Ieder die een passend vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig punt 1 wenst te verkrijgen, moet:
2.1. niet jonger zijn dan 18 jaar;
2.2. een goedgekeurde diensttijd aan dek van ten minste 1 jaar hebben voltooid na de leeftijd van 16 jaar;
2.3. voldoen aan de geldende eisen van de voorschriften van hoofdstuk IV, voor zover van toepassing, om radiowerkzaamheden te verrichten in overeenstemming met het radioreglement;
2.4. een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid en voldoen aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-II/3 van de STCW-code voor officieren belast met brugwacht op zeeschepen met een brutotonnenmaat van minder dan 500 met uitzondering van de bekwaamheidsnormen vermeld in de tabel onder de titel "Functie: Behandelen en stuwen van lading op operationeel niveau" van sectie A-II/3 van de STCW-code; met dien verstande dat de vereisten bedoeld in kolom 2 van tabel A-II/3 van sectie A-II/3 van de STCW-code slechts van toepassing zijn in zoverre ze relevant zijn voor een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust en rekening houdend met de veiligheid van alle zeeschepen die zich in dezelfde wateren kunnen bevinden;
2.5. een goedgekeurde praktische proef hebben afgelegd waarmee in de praktijk wordt aangetoond dat aan de bekwaamheidsnormen vermeld in punt 2.4 werd voldaan.
Voorschrift VII/15: Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor kapiteins dienstdoende op commerciële pleziervaartuigen met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 die worden gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust:
1. Iedere kapitein dienst doen op een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust is in het bezit van een passend vaarbevoegdheidsbewijs.
2. Ieder die een passend vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig punt 1 wenst te verkrijgen, moet:
2.1. voldoen aan de eisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor een officier belast met de brugwacht zoals bepaald in VII/14, en in die hoedanigheid ten minste 12 maanden goedgekeurde diensttijd hebben behaald; en
2.2. een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid en voldoen aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-II/3 van de STCW-code voor kapiteins op zeeschepen met een brutotonnenmaat van minder dan 500 en aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-V/2 van de STCW-code, met uitzondering van de bekwaamheidsnormen vermeld in de tabel onder de titel "Functie: Behandelen en stuwen van lading op operationeelniveau" van sectie A-II/3 van de STCW-code met dien verstande dat de vereisten bedoeld in kolom 2 van tabel A-II/3 van sectie A-II/3 van de STCW-code en de vereisten van sectie A-V/2van de STCW-code slechts van toepassing zijn in zoverre ze relevant zijn voor een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust en rekening houdend met de veiligheid van alle zeeschepen die zich in dezelfde wateren kunnen bevinden.
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement.


Wetgeving sport en subsidies

10 JUNI 2016. — Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
25 APRIL 2004. - Koninklijk besluit houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen
6 JULI 2012. - Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Lijst gesubsidieerde sportfederaties 2018
 
Zie ook: https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/documenten-en-regelgeving/


Wetgeving medisch en ethische verantwoorde sportbeoefening

In het Vlaamse sportbeleid wordt er veel aandacht besteed aan medisch verantwoord sporten.
De volgende doelstellingen worden vooropgesteld:

  • de Vlaming actiever, fitter en gezonder laten worden door het promoten van een gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging.
  • de risico's die met sporten gepaard gaan zo klein mogelijk houden door letselpreventie en het tegengaan van overbelasting.
  • dopingpraktijken in de sport bestrijden om gezondheidsschade te voorkomen en fair-play in de sport te waarborgen.

U kunt eveneens tal van informaties hierover vinden op de website www.gezondsporten.be.
Disciplinaire organen:
Elitesporters die betrapt worden op doping moeten verschijnen voor het Vlaams Doping Tribunaal. Dit is een gezamenlijk disciplinair orgaan van verschillende sportfederaties (waarvan WWSV stichtend lid is) dat alle dopingzaken van alle elitesporters over alle sporttakken heen behandelt.
Dopingtuchtzaken van breedtesporters worden door een overheidsorgaan behandeld met name de Disciplinaire Commissie.
Aan alle dopinggebruikers kan een tijdelijk sportverbod en een geldboete worden opgelegd. Nieuw in het decreet is dat niet alleen de sporter, maar ook zijn of haar entourage (begeleiders en omkadering) aangepakt kan worden bij dopingpraktijken.
 
20 DECEMBER 2013. - Decreet inzake gezond en ethisch sporten
13 JULI 2007. - Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
Lijst van de verboden stoffen
 
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.ethischsporten.be/