ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop die tot stand komt via de online bestelling op deze website en regelen de contractuele relatie tussen WWSV als verkoper en de koper die online zijn of haar bestelling plaatst. Door deze bestelling te plaatsen bevestigt de koper deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 

1. Gegevens van de verkoper

V.Z.W. Wind en Watersport Vlaanderen, hierna genoemd de WWSV.

Zuiderlaan 13

B- 9000 Gent

Telefoon: (+32) 09/243.11.20

Email: info@wwsv.be

Ondernemingsnummer: 0472215004

Verenigingsnummer: 155582000

 

2. Totstandkoming van de verkoop en prijzen

De online bestelling doet de verkoop nog niet tot stand komen. De verkoop komt pas tot stand wanneer WWSV de bestelling bevestigt per mail.
WWSV behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder enige reden of vergoeding verschuldigd te zijn. De koper zal hiervan zo snel mogelijk verwittigd worden.
Indien het bestelde artikel niet meer voorradig is, zal de koper eveneens zo snel mogelijk verwittigd worden en zal deze kunnen kiezen om de bestelling te annuleren met terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
De prijzen zoals vermeld op de website in euro zijn inclusief alle belastingen die in België van toepassing zijn (oa BTW, …).
Deze prijzen zijn exclusief transport- en verpakkingskosten of andere bijkomende diensten.  Deze prijzen zullen afzonderlijk opgegeven worden in de loop van de bestelling.

 

3. Betaling

De betaling dient te gebeuren bij de bestelling online. Zoals vermeld in artikel 2 doet de bestelling en betaling de verkoop nog niet tot stand komen, deze komt pas tot stand wanneer de bestelling per mail bevestigd wordt door WWSV.
Indien per uitzondering de betaling niet ten tijde van de bestelling gebeurt, dan moet er betaald worden binnen de overeengekomen termijn. Bij niet tijdige betaling zal er van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten aan 8% en een bijkomende schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn.
Bij niet-tijdige betaling kan WWSV ervoor kiezen de bestelling te annuleren.
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt WWSV de volle eigendom over de verkochte artikelen totdat de koper alle verplichtingen, in het bijzonder de betalingsverplichting, is nagekomen.

 

4. Leveringsvoorwaarden

De gekochte artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het aangegeven adres in België. De verschuldigde verzendkosten worden duidelijk opgegeven in de loop van de bestelling.
De gekochte artikelen worden zo spoedig mogelijk verzonden naar het aangegeven adres in België. De aangegeven leveringstermijn op de website is slechts indicatief en niet bindend.
WWSV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de bestelling geleverd wordt aan een derde op het aangegeven adres.
Indien er niemand aanwezig is op het aangegeven adres, zal er een bericht gelaten worden door de transporteur voor verdere afhandeling van de levering.
De koper is verantwoordelijk om de gekochte artikelen onmiddellijk bij levering te controleren.
Problemen in verband met de bestelling of levering moeten door de koper binnen uiterlijk tien (10) worden gemeld aan WWSV.

 

5. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen de veertien (14) kalenderdagen af te zien van zijn aankoop, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
Deze termijn begint te lopen vanaf de levering van de gekochte artikelen (aan de koper of een derde) op het aangegeven adres.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper deze beslissing aan WWSV meedelen op hogervermeld adres, samen met de terugzending van de artikelen waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend.
Deze artikelen moeten ongebruikt, in perfecte staat en in originele verpakking teruggezonden worden naar WWSV op kosten van de koper.
WWSV verbindt zich ertoe om binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending de artikelen terug te betalen. De verzendingskosten en retourkosten worden niet vergoed.

 

6. Garantie

De consument beschikt over een wettelijke waarborg ingevolge de wettelijke bepaling van de wet betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop en het Burgerlijk Wetboek. Deze waarborg geldt enkel voor de verkoop en levering in België.
Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek veroorzaakt is door niet-conform gebruik.
Als het gekochte artikel binnen de wettelijke garantieperiode een gebrek vertoont, moet de klanten hiervan WWSV op de hoogte brengen binnen de termijn van twee (2) maanden.
 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van geschil is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van de zetel van WWSV bevoegd.
 

8. Privacy

Raadpleeg hier onze privacyverklaring.

 

9. Wijziging van de algemene voorwaarden 

Wind en Watersport Vlaanderen kan de algemene voorwaarden steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 08/05/2024.