Fiscaal attest sportkampen

Wenst u als club meer info over het fiscaal attest voor sportkampen? Hieronder volgt meer specifieke info over het aanslagjaar 2022 en 2023.

Concreet werken we voor de uitgaven van 2021 (aanslagjaar 2022) met het oude attest. Er is nog geen verplicht gebruik van het nieuwe modelattest en nog geen verplichte elektronische verzending aan de administratie. De verzending moet altijd gebeuren in het begin van het jaar dat volgt op het jaar van betaling van de uitgaven voor kinderoppas. De gegevens m.b.t. de uitgaven betaald voor kinderoppas in het jaar 2022 moeten dus worden verzonden begin 2023.

Intussen is het nieuwe model gepubliceerd. De gegevens van de fiscale attesten zullen moeten worden opgeladen in Belcotax-On-Web. Op die manier zullen de ouder(s) hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte 2023 (over uitgaven 2022). Er geldt een uitzondering voor organisaties zoals clubs die niet beschikken over de nodige geïnformatiseerde middelen om aan deze verplichting te voldoen.
 
Voor 2022 hebben jullie onderstaande gegevens nodig:

 • Het jaar van uitgaven;
 • De naam van de instantie of de persoon die instaat voor de opvang alsook op facultatieve basis zijn KBO-nummer;
 • Het volledige adres van deze instantie of persoon;
 • Het volgnummer van het attest;
 • De naam, voornaam, identificatienummer van het Rijksregister of, in voorkomend geval, het identificatienummer van de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en adres van de schuldenaar van de kosten voor opvang;
 • De naam, voornaam, identificatienummer van het Rijksregister of, in voorkomend geval, het identificatienummer van de KSZ, geboortedatum en adres van het kind
 • De begin- en einddatum van de opvang, het aantal dagen, het dagtarief van de opvang alsook het ontvangen bedrag;
 • De naam en hoedanigheid van de persoon die gemachtigd is om de instantie te vertegenwoordigen of die de persoon die instaat voor de opvang vertegenwoordigt*

 
* Met betrekking tot de gegevens van de schuldenaar van de oppaskosten (vak II van het attest)
In deze rubriek moeten de gegevens worden vermeld van de persoon die de uitgaven voor kinderoppas effectief heeft betaald of die de uitgaven normaal gezien moet betalen. Dit zal in de praktijk doorgaans de persoon zijn die het kind heeft ingeschreven voor de opvang. De uitgaven mogen worden betaald door een derde die handelt in naam en tot kwijting van de schuldenaar (overeenkomstig art. 1236 van het Burgerlijk wetboek) (5). De opvangvoorziening moet dus niet nagaan wie de effectieve betaling heeft gedaan. 
De schuldenaar vermeld op het attest zal enkel recht hebben op de belastingvermindering als hij het kind ten laste heeft, of als hij de helft van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste krijgt (fiscaal co-ouderschap), en indien uiteraard alle andere wettelijke voorwaarden zijn vervuld (leeftijd van het kind, aard van de uitgaven,…). M.a.w., de persoon op wiens naam het attest wordt opgesteld, is diegene die recht kan hebben op de belastingvermindering als hij het kind ten laste heeft of als hij de helft van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste krijgt (fiscaal co-ouderschap).  
Meer informatie i.v.m. kinderen ten laste:
 
“Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.
Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling. De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

 1. U en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin.
 2. U en de andere ouder voldoen aan de onderhoudsplicht van uw gemeenschappelijke kinderen.
 3. De huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van
  1. een - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken - rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders,
  2. een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
   1. de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
   2. zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen.
 4. Noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af.”

Meer info via: https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/fiscaal-attest-sportkamp of Kinderopvang | FOD Financiën (belgium.be)
Algemene info: Raadpleeg dit document van Sport Vlaanderen.

FAQ

Kunnen clubs voor uitgaven 2021 gebruik maken van het nieuwe attest?  

Ja, indien het vak I ingevuld wordt door de gemeente (Gemeente moet de club erkennen), kan dit attest gebruikt worden, maar het is pas verplicht voor ‘kinderopvangactiviteiten’ vanaf 27 januari 2022. Niet alle gegevens zijn immers in het bezit van de clubs, bv. rijksregisternummers van de schuldenaar en het kind. 
De clubs die over de technische mogelijkheden beschikken moeten de informatie van het modelattest ook op elektronische wijze aan de fiscale administratie bezorgen (voor opvangactiviteiten vanaf 27 januari 2022 is dat begin 2023). De elektronische verzending is niet verplicht zolang de club niet beschikt over de nodige geïnformatiseerde middelen om aan deze verplichting te voldoen.  

Hoe bekomen clubs het volgnummer van het attest? 

Clubs nummeren zelf de attesten achtereen volgens. Elk nummer mag maar 1 keer voorkomen.  

Moeten clubs voor uitgaven 2022 hoe dan ook hun gemeente contacteren om erkend te zijn als opvangvoorziening? 

Ja, clubs kunnen enkel erkend worden door hun gemeente. Bij vragen van clubs of gemeenten mag er contact opgenomen worden met evi.buzzi@sport.vlaanderen 

Wat is de uiterste deadline om dit voor de uitgaven in 2021 in te dienen?  

Voor de uitgaven die de schuldenaars in 2021 betaalden, moet aan hen een fiscaal attest worden bezorgd voor eind februari 2022, zodat dit kan worden gebruikt voor de belastingaangifte in 2022. Dit is enkel mogelijk bij een erkenning van de club door de gemeente.