Vademecum van de pleziervaart in België
De nieuwe versie van het 'Vademecum van de pleziervaart in België' is hier beschikbaar. Het vademecum is een stappenplan voor de pleziervaart in België.
 


Getijtafels
Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Klik hier voor meer info.
 
Marifoonblokindeling
Vanaf 01/07/2009 is de nieuwe marifoonblokindeling van het Vessel Traffic Services Scheldegebied in werking getreden. De brochure kunt u hier vinden.
 

Waterwegenkaarten
Vlaanderen heeft vier belangrijke zeehavens. Raadpleeg de kaarten.
Raadpleeg hier de kaarten van de waterwegen in Vlaanderen.

 
 

Bedieningstijden sluizen en bruggen
Hier kunt u de brochure van de bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen vinden.

 

Personal Location Beacon (PLB)
Een Personal Location Beacon of persoonlijk locatiebepaler, is een apparaat dat, wanneer het is ingeschakeld (bijvoorbeeld door contact met water), een signaal stuurt naar een satelliet. Dit signaal wordt ontvangen door de kustwacht, die dan op zijn beurt precies kan bepalen op welke coördinaten iemand of een groep zich bevindt. 
PLB's zijn dus persoonlijke noodbakens die, in geval van nood, contact leggen met de reddingsdiensten. Het doel van deze toestellen, waarvan heel wat types en modellen in de handel te verkrijgen zijn, is de redding van personen versnellen.
Een minpuntje is wel dat je het toestel niet zomaar mag worden gebruikt. Wie zo'n apparaat in gebruik wil nemen, moet daarvoor een officiële aanvraag indienen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).
Meer informatie via www.bipt.be

 
 

Schietsector Lombardsijde
Vanuit de militaire basis te LOMBARDSIJDE-NIEUWPOORT worden op een regelmatige basis zeewaartse schietoefeningen georganiseerd. Om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen wordt dan een gedeelte van de zee (of sector genoemd) ontzegd aan alle scheepvaart.
De beschrijving van de sectoren worden jaarlijks hernomen in het "Berichten Aan Zeevarenden", BAZ, (nummer 01 §1/46) uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Waterwegen Kust, Hydrografie) en zijn terug te vinden op de website Vlaamse Hydrografie via deze link en op de maritieme kaarten.
Noot: de zeewaartse schietoefeningen worden NOOIT georganiseerd op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en tijdens schoolverloven.
De geplande militaire activiteiten van het schietveld en de beperkingen van het gebruik van deze sectoren door de scheepvaart worden gepubliceerd in de maandelijkse BAZ.
Om de informatie naar de verschillende gebruikers (pleziervaart, zeilclubs, visserij, ed) te verbeteren, heeft het Ministerie van Defensie meer gedetailleerde informatie omtrent het effectieve gebruik van de sectoren en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor de scheepvaart toegankelijk gesteld via deze website.
Deze informatie wordt op een dagelijkse basis geactualiseerd.
Tevens worden de gegevens voor de volgende week verspreid via een e-mail systeem waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven (zeilclubs, reders, enz...).
Wilt u, of uw vereniging, wekelijks geïnformeerd worden en hebt u interesse om opgenomen te worden in het e-mailsysteem, stuur dan een mail naar  14AComdautodef@army.mil.be.

 

Gelijkwaardigheid brevetten
Het brevet van Yachtman wordt in Frankrijk niet rechtsreeks aanvaard. Het algemeen stuurbrevet echter wel.
Via een Evaluatiecommissie kan de houder van één van volgende certificaten een schriftelijke aanvraag richten om het beperkt of algemeen brevet, hetgeen verplicht kan zijn in het buitenland, te bekomen (kopie van identiteitskaart en certificaat bijvoegen).
Kunnen gelijkgesteld worden met het Algemeen Stuurbrevet: Yachtnavigator (kb van 21 mei 1958),Yachtman (kb van 21 mei 1958), Vaarbewijs A (kb van 23 december 1998), Rijnschipperspatent.
Kunnen gelijkgesteld worden met het Beperkt Stuurbrevet: Vaarbewijs B (kb van 23 december 1998).
Adres van de evaluatiecommissie:
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Evaluatiecommissie stuurbrevetten pleziervaart, Aarlenstraat 104, 1040 Brussel,
tel: 02 233 12 81 - fax 02 230 19 69.
Geldigheid van de Belgische brevetten in het buitenland:
Vooraleer u zich naar het buitenland begeeft, ofwel met uw eigen vaartuig, ofwel met de bedoeling om daar ter plaatse een pleziervaartuig te huren, is het ten zeerste aangewezen om vooraf na te gaan of er één of ander document nodig is en of de Belgische documenten (immatriculatieplaat, snelheidsnummer, stuurbrevet voor de pleziervaart) in dat land als gelijkwaardig met de plaatselijke worden aanzien. Hiertoe kunt u contact opnemen met het bureau voor toerisme, de ambassade of het consulaat van het betrokken land hier in België of de betrokken dienst in het land:
 
Duitsland Bundesministerium für Verkher
Postfach 20 01 00
D-53170 Bonn
tel. 00 49 228 3 00 46 61
 
Frankrijk VNF Béthune,
175 rue Ludovic Boutleux
Boîte postale 820
F-62408 Béthune Cedex
tel. 00 33 321 63 24 24
 
Luxemburg Ministère des Transports
Service de la Navigation
Route de Machtum 36
L-6753 Grevenmacher
tel. 00 352 75 00 48 0
 
Nederland ANWB-watersport
postbus 93200
Nl-2509 BA Den Haag
 
Verder kan het nuttig zijn u te voorzien van de folder (printerinstellingen: recto-verso, korte zijde binding) omtrent de Belgische officiële brevetten, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer waarop in vijf talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans) in het kort de geldende reglementering en voorwaarden worden uitgelegd.


Radiotelefonie
Het BIPT geeft de vergunningen af voor het houden en het gebruiken van radiocommunicatiestations aan boord van schepen. Klik hier voor meer informatie.

 

Wrakkendatabank
In het Belgisch gedeelte van de Noordzee liggen ontelbare wrakken en obstakels.
De resultaten van deze hydrografische metingen voor de kust werden in kaart gebracht en deze kunt u samen met heel wat andere informatie over de gezonken schepen vinden in de wrakkendatabank van de Vlaamse Hydrografie.
 


De Blauwe Vlag
De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitskeurmerk dat in Vlaanderen wordt uitgereikt door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Foundation for Enviromental Education (FEE) en staat garant voor kwaliteitsvol duurzaam toerisme aan de kust en binnenwateren. Jachthavens en zwemvijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en veiligheid. Kiezen voor de Blauwe Vlag vraagt een blijvende inspanning van de uitbaters, het kwaliteitslabel dient immers elk jaar hernieuwd te worden.
Bekijk hier de criteria.
 
Aanvragen vergunning groepsactiviteit
Vraag hier uw vergunning aan: https://mobilit.belgium.be/nl/resource/aanvraag_vergunning_groepsactiviteit
 
Brandingsporten

NIEUWE REGELS
Op vraag van de sector en in overleg met de sector zijn nieuwe regels uitgewerkt voor de brandingsporten. De nieuwe regels zijn minder streng. Ze laten je als watersporter vrijer dan vroeger. Maar… hou het veilig! Wind wave safe!
 
BRANDINGSPORTEN
De nieuwe regels gelden voor elke sportactiviteit die wordt beoefend met onder meer surfplanken, kites, wakeboards, peddles, rafts. Ook voor jetski’s en jetscooters zijn er nieuwe regels. De nieuwe regelgeving geldt niet voor: roeiboten ongeacht de lengte, vaartuigen kleiner dan 6 meter zoals kleine catamarans en zeilboten, motorboten, strandactiviteiten of het gebruik van een luchtmatras of plastieken bootje.
 
WAAR
Brandingsporten zijn toegelaten in de insteekzone en in de zeezone tot maximaal 2 zeemijl in zee. Vroeger was dit maximaal tot ½ zeemijl. Brandingsporten zijn verboden in de zwemzone en de daaraan grenzende bufferzone (tussen zwem- en insteekzone) en veiligheidszone (tussen zwem- en zeezone). Het is ook verboden vanuit de haven in zee te gaan (behalve voor jetski's, die zijn daar wel toegelaten).
 
WANNEER
De 7Bft-regel is afgeschaft. Bij elke weersomstandigheid staat het je als watersporter vrij om zelf te oordelen of je de sport zal beoefenen. Maar… denk aan je veiligheid! Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden aan brandingsporten te doen. Hierop kan een afwijkIng worden gevraagd. Mail naar : brandingsport@mobilit.fgov.be.
 
UITRUSTING
In de insteekzones is enkel een isothermisch pak vereist. In de zee- en in de kustzone is naast het isothermisch pak, ook een zwem-, reddings- of impactvest vereist, en een aangepast middel om noodsignalen te versturen, bij voorkeur met plaatsbepaling. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart zal een niet-exhaustieve lijst opstellen van middelen die kunnen gebruikt worden. Deze lijst zal regelmatig worden aangepast en beschikbaar zijn op de website van de FOD (zie publicaties onder). In de oude regelgeving was het gebruik van een isothermisch pak en 2 handstakellichten verplicht. De nieuwe regelgeving is soepeler en geeft je meer vrijheid.
 
VEILIGHEID
Hou het veilig voor jezelf en voor de anderen. Zorg altijd dat er iemand (strandclub, sportclub, redderspost…..) op de hoogte is als je op zee gaat, en neem geen onnodige risico’s.
 
JETSKI EN JETSCOOTER
Onder de nieuwe regelgeving mogen jetski’s en jetscooters in bepaalde insteekzones ook de zee kiezen. Voorheen mocht dit enkel vanuit de havens. De toegelaten insteekzones worden bepaald in overleg met de kustgemeenten. Je vindt ze hieronder bij publicaties. 
In de insteekzone zijn, bovenop de wettelijk verplichte registratie en veiligheidsuitrusting, een isothermisch pak en een reddingsvest verplicht.  
 
GROEPSACTIVITEITEN
Elke wedstrijd en groepsactiviteit moet een voorafgaandelijke vergunning krijgen. Deze vergunning moet je 3 weken op voorhand aanvragen. Mail naar: brandingsport@mobilit.fgov.be
 


RIS - Digitale vaarkaarten
River Information Services (RIS) zijn moderne verkeersmanagementsystemen. Ze zorgen voor een snelle elektronische overdracht van gegevens tussen water en de wal. Dit doen ze aan de hand van live waterkaarten. U kunt deze gratis kaarten verkrijgen via de VlaamseNederlandseFranse of Duitse RIS websites. Momenteel zijn er kaarten voor volgende gebieden te beschikbaar:
Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Servië
In de toekomst zullen er meer landen en gebieden beschikbaar worden.
Om deze kaarten te lezen hebt u wel 'ENC viewer' of 'OpenCPN' nodig. Deze zijn eveneens gratis te downloaden.
Klik hier voor het RIS introductiefilmpje.
 
Maximaal toegelaten vaarsnelheid
Voor verschillende waterlopen is de maximaal toegelaten vaarsnelheid vastgelegd in een Bericht aan de Scheepvaart. De Vlaamse Waterweg nv heeft alle snelheden voor haar vaargebied gebundeld.