Wetgeving sport en subsidies

10 JUNI 2016. — Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
25 APRIL 2004. - Koninklijk besluit houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen
6 JULI 2012. - Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Lijst gesubsidieerde sportfederaties 2018
 
Zie ook: https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/documenten-en-regelgeving/


Wetgeving medisch en ethische verantwoorde sportbeoefening

In het Vlaamse sportbeleid wordt er veel aandacht besteed aan medisch verantwoord sporten.
De volgende doelstellingen worden vooropgesteld:

  • de Vlaming actiever, fitter en gezonder laten worden door het promoten van een gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging.
  • de risico's die met sporten gepaard gaan zo klein mogelijk houden door letselpreventie en het tegengaan van overbelasting.
  • dopingpraktijken in de sport bestrijden om gezondheidsschade te voorkomen en fair-play in de sport te waarborgen.

U kunt eveneens tal van informaties hierover vinden op de website www.gezondsporten.be.
Disciplinaire organen:
Elitesporters die betrapt worden op doping moeten verschijnen voor het Vlaams Doping Tribunaal. Dit is een gezamenlijk disciplinair orgaan van verschillende sportfederaties (waarvan WWSV stichtend lid is) dat alle dopingzaken van alle elitesporters over alle sporttakken heen behandelt.
Dopingtuchtzaken van breedtesporters worden door een overheidsorgaan behandeld met name de Disciplinaire Commissie.
Aan alle dopinggebruikers kan een tijdelijk sportverbod en een geldboete worden opgelegd. Nieuw in het decreet is dat niet alleen de sporter, maar ook zijn of haar entourage (begeleiders en omkadering) aangepakt kan worden bij dopingpraktijken.
 
20 DECEMBER 2013. - Decreet inzake gezond en ethisch sporten
13 JULI 2007. - Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
Lijst van de verboden stoffen
 
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.ethischsporten.be/