Bestuurdersaansprakelijkheid
Er zijn Financiële Gevolgen te dragen dewelke voortvloeien uit elke Schade-eis ingesteld tegen een Verzekerede tijdens de Verzekerde Periode, die zijn burgerrechterlijke aansprakelijkheid, individueel of hoofdelijk, in het gedrang brengt en die te wijten is aan een, werkelijke en beweerde, Professionele Fout begaan tijdens de uitoefening van zijn functie als Bestuurder van de federatie.

Aansprakelijkheid van Bestuurders van Sport-vzw's - Administratief en geldelijk beheer