WWSV zet via Vlaams noodfonds in op relance in de clubs

 

Dien hier je aanvraag in

De sportsector werd de voorbije maanden stevig dooreengeschud door het coronavirus, waardoor heel wat organisaties hun werking hebben moeten neerleggen of anders organiseren. Ook bij WWSV is de schade door de coronacrisis voor heel wat van de aangesloten sportorganisaties groot. Er is sprake van gederfde inkomsten (vaak gekoppeld aan verminderde uitgaven), maar ook van doorlopende, niet-recupereerbare en extra uitgaven.

Het Corona Noodfonds Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen. Met betrekking tot sport zijn volgende zaken voorzien:

 • 87,3 miljoen euro voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen
  • 83,9 miljoen wordt verdeeld door de steden en gemeenten. De lokale overheden kunnen vrij kiezen hoe men de middelen inzet en hoeveel budget naar welke verenigingen gaat, maar de eerste focus ligt bij sportieve verenigingen.
  • 3,4 miljoen gaat onder andere naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor deze categorie wordt voorzien in een steunpakket van bijna 6 miljoen euro om zo goed mogelijk te kunnen doorstarten of heropstarten. Een eerste categorie die aanspraak kon maken op steun vanuit het Noodfonds zijn de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Lees meer hierover op de website van Sport Vlaanderen.

Financiele steun voor de clubs via WWSV

WWSV heeft volgens de door Sport Vlaanderen opgelegde criteria een aanvraagdossier ingediend, waarbij WWSV de keuze maakte om de steun aan de clubs te geven volgens dit inhoudelijk element: "het realiseren van een of meer participatiebevorderende of kwaliteitsbevorderende projecten die specifiek gericht zijn op personen tot achttien jaar of op personen met een handicap of beperking, in functie van het stimuleren van de heropstart van hun sportactiviteiten, respectievelijk sportieve vrijetijdsactiviteiten." 

De financiële steun vanuit het noodfonds aan de WWSV clubs zal zich richten op de relance in 2021 van de jeugdwerking, in het bijzonder de deelname van jonge watersporters/trainingsgroepen aan wedstrijden.

Door de corona crisis heeft de sportieve werking zwaar geleden, zowel in onze kleinere als grotere clubs. Clubs met wedstrijdteams hebben inkomsten verloren wegens o.a.

 • Boekingsverliezen van geannuleerde accommodaties ifv. trainingsstages en wedstrijden,
 • Gederfde sponsorinkomsten voor hun wedstrijden, jeugd training- en wedstrijdteams
 • Gederfde inkomsten wegens de annulatie van de wedstrijden in club

WWSV wil dat onze clubs met hun leden de motivatie en moed naar 2021 niet verliezen en toch bereid om opnieuw hun wedstrijdteams te laten groeien, en ook zelf een aanbod aan bovenlokale wedstrijden te organiseren. Met financiële input uit het noodfonds willen we hen extra stimuleren om de draad in 2021 weer op te pikken en niet ontmoedigd te zin.

Uitwerking van het steunmechanisme voor jouw club

Aan de hand van een puntensysteem willen we de clubs in 2021 hun werkings- en inkomstenverlies van 2020 compenseren en een incentive geven om wedstrijden voor jeugdteams te organiseren. Dit met focus op hun jeugd zeil- of surfteam, onder begeleiding van een gediplomeerde coach. Na de annulatie van de wedstrijden in onze clubs in 2020, willen we in 2021 geen organiserende clubs verliezen.

Op basis van de onderstaande tabel met criteria wordt aan de werking van clubs in 2021 punten toegekend. Dit systeem zullen veel clubs kennen via de kwaliteitslabels erkende trainings- of scholingsclub. De club zal, overeenkomstig met deze criteria, een bepaald puntenscore krijgen.
 

  PUNTENLIJST NOODFONDS ERKENDE JEUGD CLUBWEDSTRIJDTEAM 2021
TE BEHALEN PUNTEN PARTICIPATIEVERHOGENDE VOORWAARDEN
  De club neemt deel met een wedstrijdteam aan wedstrijden
5 per wedstrijdteam dat deelneemt aan een nationale wedstrijd (met minimale deelname van 3 verschillende clubs)
15 per wedstrijdteam dat deelneemt aan een een BK
15 per wedstrijdteam dat deelneemt aan een internationale wedstrijd (met minimale deelname van 3 nationaliteiten)
20 per wedstrijdteam dat deelneemt aan een EK / WK 
  De club organiseert één/meerdere wedstrijden
10 per georganiseerde nationale wedstrijd (met minimale deelname van 3 verschillende clubs)
15 per georganiseerde internationale wedstrijd (met minimale deelname van 3 nationaliteiten)
20 per georganiseerd EK / WK
TE BEHALEN PUNTEN KWALITATIEVE VOORWAARDEN
  De club werkt tijdens de wedstrijden met een gediplomeerde trainer per jeugdwedstrijdteam
1 initiator per wedstrijdteam
2 instructeur B -  ISA SUP instructor per wedstrijdteam
5 trainer B - Bachelor LO per wedstrijdteam
10 trainer A  - Master LO per wedstrijdteam

Berekening van de financiële waarde van een punt en het club subsidiebedrag

Het totale beschikbare bedrag vanuit het noodfonds wordt gedeeld door de som van het totaal aantal behaalde punten van alle in aanmerking komende WWSV clubs samen. Op deze manier wordt de financiële waarde van een individueel punt bepaald. 

Het aantal behaalde punten in 2021 van de club vermenigvuldigd met de uniforme geldwaarde per punt zal het subsidiebedrag per club uit het noodfonds zijn. Formule: (aantal behaalde punten club) X (totaal bedrag noodfonds / som behaalde punten alle clubs) = subsidiebedrag club uit noodfonds.

Timing voor de clubs:

 • Clubs geven ten laatste 30 juni aan de federatie aan dat ze wensen gebruik te maken van de steun uit het noodfonds en dienen een activiteitenplan in met opgave van coaches en teams.
 • Uiterlijk op 30 november 2021 geven de clubs hun puntenaantal door samen met de nodige verantwoording.
 • De federatie controleert niet alleen deze verantwoordingsstukken, maar bezoekt tijdens het watersportseizoen ook steekproefsgewijs de trainings- en wedstrijdlocaties om de clubwerking te observeren en te evalueren.  
 • Voor 31 december 2021 ontvangen de clubs de financiële ondersteuning uit het noodfonds op basis van hun behaalde punten.

Extra toelichting: definities

 • Jeugd Wedstrijdteam: Een jeugd wedstrijdteam bestaat uit minstens 5 vaste deelnemers (kunnen max. 18 jaar zijn) die trainen in hetzelfde boottype of surf discipline.
 • Trainer: De club is verplicht te werken met een gekwalificeerde trainers (minimum initiator), waarbij één trainer per wedstrijdteam als verantwoordelijke aangeduid wordt. Indien een club verschillende wedstrijdteams heeft, kan één trainer de verschillende groepen begeleiden op voorwaarde dat de wedstrijden plaatsvinden op verschillende tijdstippen.
 • Gekwalificeerd: In het bezit zijn van een VTS diploma (minimum initiator)  of diploma bachelor of master in de LO, of student geslaagd voor 2de jaar regent/bachelor LO, kandidaat LO, gegradueerde LO, of ISA SUP instructor.
 • Wedstrijd: Aan een jeugd wedstrijdteam kan enkel punten toegekend worden binnen de participatie verhogende criteria voor volgende 4 soorten jeugdwedstrijden, gedefinieerd als volgt:
  • een nationale wedstrijd is een wedstrijd die in België wordt georganiseerd, specifiek voor de jeugd of voor jeugd en volwassenen samen, met deelnemers uit minstens 3 verschillende clubs
  • een Belgisch Kampioenschap, dat specifiek voor jeugd of voor jeugd en volwassenen samen georganiseerd wordt
  • een internationale wedstrijd is een wedstrijd die in België of in het buitenland georganiseerd wordt, specifiek voor jeugd of voor jeugd en volwassenen samen, met deelnemers die minstens 3 verschillende nationaliteiten hebben
  • een Europees Kampioenschap of Wereldkampioenschap, dat specifiek voor de jeugd of voor jeugd en volwassenen samen georganiseerd wordt
 • Het puntenaantal wordt per bijgewoonde wedstrijd toekend. Bv het bijwonen van 2 internationale wedstrijden = 2 x 15 punten = 30 punten