Er zijn de schadegevallen die rechtstreeks verband houden met de uitbating en de inrichtingsrisico's van de sportvereniging/V.Z.W. en die te wijten zijn aan een gebrekkige uitvoering of een gebrek aan uitvoering. Het zijn schadegevallen die toerekenbaar zijn aan de vereniging/V.Z.W. zelf.
De V.Z.W.-bestuurders kunnen in deze context mede-aansprakelijk worden gesteld met de V.Z.W. wanneer zij bv. een inbreuk tegen de algemene zorgvuldigheidsplicht begingen. Deze risico's vallen onder toepassing van een "B.A.-Uitbating/Inrichting"-verzekeringspolis.

Voor de V.Z.W.-bestuurders is er echter nog een bijkomende en veel belangrijker aansprakelijkheidsrisico: bestuurders hebben met de V.Z.W. een contractuele rechtsverhouding als lasthebber (art. 1991 e.v. B.W.). Zij kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten in beleid en bestuur begaan bij het vervullen van het hen toevertrouwde mandaat. Deze fouten zijn vergelijkbaar met de beroepsfouten van de maatschappelijke lasthebbers van vennootschappen en situeren zich in het financieel en administratief beheer door de bestuurders van de V.Z.W. waargenomen.
Een V.Z.W.-bestuurder kan in die hoedanigheid worden geconfronteerd met zowel contractuele als extra-contractuele aansprakelijkheidsvorderingen die voor hem een persoonlijk vermogensrisico betekenen.
Met betrekking tot de verzekeringsdekking werd een speciale "Masterpolis" tot stand gebracht in samenwerking met de VLAAMSE SPORTFEDERATIE (VSF).
Clubs met de rechtspersoonlijkheid van VZW en aangesloten bij Wind&Watersport Vlaanderen die op haar beurt aangesloten is bij VSF bekomen extravoordelige tarieven.

Verzekeringsvoorstel - Arena Masterpolis VSF: de persoonlijke contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van bestuurders en sport-vzw's.
 

Intekenformulier